Perihal kami
Perihal Famatech

Notis perundangan

 

Selamat datang ke laman web Famatech. Dengan mencapai Laman ini, anda bersetuju untuk mengikut dan terikat dengan terma dan syarat berikut yang berkaitan penggunaan Laman ini oleh anda dan Dasar Privasi kami. Kami mungkin mengubah terma-terma penggunaan dan Dasar Privasi pada bila-bila masa tanpa notis.

Sekatan penggunaan maklumat laman web

Famatech dengan ini memberi kebenaran kepada anda untuk memuat turun, melihat, menyalin dan mencetak dokumen dan grafik yang terkandung di dalam dokumen ini (Dokumen) dari Laman ini dengan syarat-syarat berikut: (a) Dokumen boleh digunakan semata-mata untuk tujuan peribadi, sebagai maklumat dan bukan komersial; (b) Dokumen tidak boleh diubahsuai atau dipinda dalam apa jua cara (c) sebarang dan semua hak cipta atau notis proprietari yang kelihatan di dalam ini, bersama dengan Notis Perundangan ini, mestilah tertera di dalam semua salinan yang anda buat atau edarkan.

Dokumen yang dinyatakan di atas tidak termasuk susun atur atau reka bentuk laman web ini. Unsur-unsur laman ini dilindungi oleh gaya dagang atau undang-undang lain dan tidak boleh ditiru atau dihasilkan semula keseluruhannya atau sebahagiannya.

Dokumen yang dinyatakan di atas tidak termasuk logo, grafik atau imej di laman web ini, yang boleh dihasilkan semula atau diedarkan hanya jika dibenarkan secara jelas oleh Famatech.

Sekatan terhadap penggunaan Perisian

Sebarang penggunaan Radmin (Perisian) dan dokumentasi yang mengiringinya yang anda muat turun dari Laman ini adalah tertakluk kepada perjanjian lesen Perisian antara anda dan Famatech. Anda tidak akan dapat menggunakan, memuat turun, atau memasang Perisian kecuali anda bersetuju dengan terma-terma perjanjian lesen pengguna akhir sedemikian.

Cap dagang

Radmin adalah cap dagang berdaftar Famatech. Nama-nama lain yang tertera di Laman ini mungkin cap dagang pemilik masing-masing.

Penafian

Laman ini, maklumatnya, dokumen dan bahan di laman ini, termasuk sebarang perisian yang tersedia di laman ini, disediakan SEADANYA, tanpa waranti, keadaan, penggambaran atau jaminan apa jua jenisnya, sama ada secara tersurat, atau tersirat, berkanun atau tidak, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang waranti tersirat atau keadaan kebolehdagangan, kualiti memuaskan, hak milik, ketaklanggaran hak cipta atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Famatech tidak menjamin bahawa pengendalian perisian tidak akan terganggu atau bebas ralat.

Dalam apa jua keadaan Famatech tidak akan bertanggungjawab atas sebarang dan apa jua kerosakan (termasuk, tanpa had, yang terjadi akibat daripada kehilangan keuntungan, kehilangan data atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan, kegagalan menggunakan, atau akibat menggunakan Perisian, laman ini atau sebarang laman yang berpaut kepada www.radmin.com.my.

Pautan Ke Laman Pihak Ketiga

Laman ini mungkin mengandungi hiperrangkaian ke Laman Web Lain. Famatech tidak bertanggungjawab atas dan tidak mengendors kandungan atau penggunaan Laman Web ini.

Produk Pihak Ketiga

Laman web Famatech ada menyebut tentang produk pihak ketiga untuk tujuan memberikan maklumat. Rujukan kepada produk pihak ketiga disediakan "SEADANYA, tanpa waranti apa jua jenisnya, yang tersurat mahupun tersirat.

Penamatan

Anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Anda boleh menamatkan perjanjian ini dengan memusnahkan: (a) semua bahan yang diperolehi dari semua laman Famatech, dan (b) semua dokumentasi berkaitan dan semua salinan dan pemasangan (bersama, "Bahan"). Famatech boleh menamatkan perjanjian ini serta-merta tanpa notis jika, mengikut pertimbangannya semata-mata, anda melanggar mana-mana terma atau syarat perjanjian ini. Sebaik selepas penamatan, anda mesti memusnahkan semua bahan.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Hak cipta terpelihara.